Årsmöte 2018

Inbjudan till årsmöte för Anneboda villaförening

Datum: måndagen den 26 mars 2018
Tid: 19:00 – ca 21:00
Plats: Annebodavägen 48, Älvsjö

Vi bjuder på te/kaffe och kaka. Föranmälan till Jonas. Om du vill anmäla en övrig fråga kan du skicka epost till samma adress.

Varje betalande hushåll har en röst. Du kan antingen delta själv eller med fullmakt låta någon annan representera dig.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Motioner: Motioner ska vara inkomna minst 8 dagar innan årsmötet. Årsmötet/mötet är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av att en majoritet så önskar ta upp även dessa motioner till behandling. Styrelsen ska lämna yttranden på inkomna motioner. Motioner sändes till Jonas

Valberedningen söker följande poster till styrelsen:

Sekreterare (väljs på 2 år)
Meddela Helene Hultholm, Sylvestergatan 40 eller Gülhan Hürmet, Annebodavägen 36 snarast att du är intresserad av att hjälpa till i styrelsen under kommande år.

Nyval:
ny sekreterare 2 år (Lena avgår)
Valberedning 2 år (Gülhan fortsätter)

Omval:
suppleant 1 år: Lennart
vice ordförande 1 år: Diana
revisorssuppleant 2 år Irene Öhrn

Dagordning (kan komma att uppdateras innan mötet):

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare till årsmötet
5. Val av två justeringspersoner till årsmötet
6. Godkännande av verksamhetsberättelse
7. Godkännande av revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelserepresentanter för kommande verksamhetsår
10. Val av revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Motioner
14. Övrigt
15. Mötets avslutande